Banneri
Etusivu
Hallitus
Säännöt
Kokeet
Ajankohtaista
Historia
Arkisto
Palaute
Kuvagalleria
Linkit
Kasvattajat

 

Karhukoirapäivät 2019

KAAKKOIS-SUOMEN KARHUKOIRAYHDISTYS Ry:n SÄÄNNÖT

 

1§ Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Karhukoirayhdistys ja sen kotipaikka on Kouvola.

2§ Yhdistys toimii Suomen Kennelliiton- Finska Kennelklubben ry:n jäsenyhdistyksenä ja sen toimialue on Kymenlääni.

3§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää karjalankarhukoirien jalostusta ja kasvattamista sekä metsästysominaisuuksien kehittämistä.

4§ Yhdistys toteuttaa päämääriään:

-         tarkkailemalla karjalankarhukoirien jalostustyötä sekä antamalla siitosneuvontaa jäsenilleen.

-         järjestämällä kokeita ja näyttelyitä sekä

-         kursseja, opastus- ja esitelmätilaisuuksia koetuomareiden kouluttamiseksi ja kenneltietouden syventämiseksi.

5§ Yhdistyksen kieli on suomi.

6§ Jäsenyys:

Yhdistyksen jäseneksi pääsevät yksityishenkilöt ja rekisteröidyt kenneltoimintaa harrastavat yhdistykset, jotka johtokunta hyväksyy.

7§ Jäsenet ovat joko vuosi- tai ainaisjäseniä, jäsenyhdistykset ainoastaan vuosijäseniä. Johtokunnan ehdotuksesta vuosikokous voi kutsua kunniajäseneksi toimialalla erityisesti ansioituneita henkilöitä.

8§ Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

9§ Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, jos hän on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai sääntöjä, rikkonut hyviä tapoja tai lain määräyksiä tai laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorituksen tilivuoden loppuun mennessä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

10§ Talous:

Tilivuosi alkaa tammikuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä. Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta ja tilintarkastajien on toimitettava tilintarkastuskertomus johtokunnalle vähintään viikkoa ennen vuosikokousta.

11§ Vuosijäsen suorittaa jäsenmaksuna sen summan, minkä vuosikokous määrää. Ainaisjäsenet suorittavat kertakaikkisena jäsenmaksuna kymmenkertaisen (10) vuosimaksun.

12§ Hallinto:

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, mitkä vuosikokous valitsee kolmeksi (3) vuodeksi. Puheenjohtaja valitaan joka kolmas vuosi, muista johtokunnan jäsenistä on vuosittain kaksi (2) erovuorossa kahtena ensimmäisenä vuonna arvan perusteella ja sen jälkeen aina ne, jotka ovat kauimmin olleet johtokunnassa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen muun jäsenen läsnä ollessa.

Johtokunnan jäsenten tulee olla Suomen Kennelliiton- Finska Kennelklubben ry:n ja Suomen Pystykorvajärjestön henkilöjäsen. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

13§

Vuosikokous, joka pidetään tammi-helmikuussa, käsittelee ja päättää seuraavat asiat:

Tarkastetaan jäsenyhdistysten edustajien valtakirjat,

valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

todetaan kokouksen laillisuus,

esitetään toiminta- ja tilintarkastuskertomus kuluneelta vuodelta,

esitetään tilintarkastajien lausunto,

päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

määrätään jäsenmaksujen suuruus,

määrätään toimihenkilöiden palkkiot sekä johtokunnanjäsenten matkakorvaukset,

esitetään johtokunnan laatima toimintaohjelma sekä tulo- ja menoarvio kulumassa olevalle vuodelle,

toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle sekä valitaan joka kolmas vuosi johtokunnan puheenjohtaja,

valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet,

käsitellään johtokunnan vuosikokoukselle tekemät ehdotukset

käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, mitkä on jätetty johtokunnalle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta,

käsitellään kokouksen osanottajien esille tuomat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei kuitenkaan tehdä päätöstä.

 14§ Ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian vuoksi anomuksella johtokunnalta vaatii.

 15§ Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenille osoitetuilla vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta postin kuljettavaksi jätetyillä kirjeillä. Samalla tavalla toimitetaan muutkin tiedotuksen jäsenistölle

16§ Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa avoimella äänestyksellä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säänöissä toisin määrätä ja mikäli vähintään 1/10 läsnä olevista ei vaadi lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

17§ Kullakin jäsenyhdistyksen edustajalla ja henkilöjäsenellä on yksi (1) ääni.

18§ Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

19§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa ja vaaditaan, että ¾ kokouksessa annetuista äänistä kannattaa muutosehdotusta.

20§ Yhdistyksen purkaminen:

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosikokous ja päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään ¾ annetuista äänistä.

 21§ Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen omaisuus viimeisen kokouksen tekemän päätöksen perusteella maakunnan kenneltoiminnan hyväksi tai Suomen Kennelliiton- Finska Kennelklubben ry:n alaiselle pystykorva-asiaa harrastavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

 22§ Kaikissa muissa kohdin noudatetaan soveltuvin osin voimassa olevaa yhdistyslakia.

 

 

Kaakon Nettipalvelu Oy